Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů má pro naši společnost mimořádně vysokou prioritu. Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme právní základ nebo váš souhlas. To platí jak pro přímý kontakt s vámi, například prostřednictvím e-mailu, tak pro návštěvy našich webových stránek.

Návštěva našich webových stránek je v zásadě možná bez poskytnutí osobních údajů. Pokud si však osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. V takovém případě získáváme souhlas dané osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, se vždy provádí v souladu se základním nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o typu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje dotčené osoby o právech, na která mají nárok.

Jako správce údajů jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto mohou mít internetové přenosy dat obecně bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

POZNÁMKA: Naše vztahy se řídí německou verzí tohoto dokumentu - tato přeložená verze je uvedena pouze pro usnadnění a nebude vykládána jako změna německé verze.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z pojmů, které evropský zákonodárce použil pro směrnice a nařízení při přijetí základního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto pojmy jsou vysvětleny v právním textu a naleznete je zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2. Kontakty

2.1 Název a adresa správce

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Kardex Holding AG

Airgate

Thurgauerstrasse 40

8050 Curych

Švýcarsko

Telefon: +41444194444

E-mail: moc.xedrak@ofni

Internetové stránky: https://www.kardex.com

2.2 Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kardex Holding AG

Airgate

Thurgauerstrasse 40

8050 Curych, Švýcarsko

dataprotection@kardex.com

 

Každá dotčená osoba se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

3.1 Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce.

3.2 Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznávají evropské směrnice a nařízení, kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a jejich kopii. Dále evropské směrnice a nařízení udělily subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 

účely zpracování

 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování správcem
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu
 • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů
 • Subjekt údajů má rovněž právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce údajů.

3.3 Právo na opravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat neprodleně opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s ohledem na účely zpracování.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce.

3.4 Právo na zrušení (právo být zapomenut)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat od správce okamžitý výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nezbytné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 ODST. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly námi uložené osobní údaje vymazány, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce údajů.

 

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a naše společnost je jako správce údajů povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR přijmeme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, abychom informovali ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal, aby tito ostatní správci údajů vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné.

3.5 Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznávají evropské směrnice a nařízení, požádat správce o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro účely uplatnění nebo obhajoby právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených u nás, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce údajů.

3.6 Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropských směrnic a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo na to, aby správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, tyto údaje bez překážek předal jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo o smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a že zpracování je prováděno automatizovanými postupy, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

 

Kromě toho má subjekt údajů při uplatnění svého práva na přenos údajů právo v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR dosáhnout toho, aby byly osobní údaje předány přímo od jedné odpovědné osoby druhé, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo správce údajů.

3.7 Právo na odvolání

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznává evropský zákonodárce směrnic a nařízení, kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

 

V případě námitky nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které provádíme pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 

Za účelem uplatnění práva na námitku může subjekt údajů kdykoli kontaktovat výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo správce. Subjekt údajů může rovněž uplatnit své právo na námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, prostřednictvím automatizovaných postupů zahrnujících technické specifikace.

3.8 Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznávají evropské směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobným způsobem významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, které se na správce vztahují, a že tyto právní předpisy poskytují odpovídající záruky práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je přijato s výslovným souhlasem subjektu údajů.

 

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijmeme přiměřené kroky k zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany správce, na předložení jejího stanoviska a na napadení rozhodnutí.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo na správce.

3.9 Právo odvolat souhlas s ochranou údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením Giver, kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo správce.

4. Kde jsou osobní údaje zpracovávány?

4.1 Žádosti a proces podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může být prováděno také elektronickými prostředky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Upozorňujeme, že šifrovaný přenos e-mailem není z technických důvodů možný. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vymazání není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy správce. Mezi další oprávněné zájmy v tomto smyslu patří například důkazní povinnost v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (GET).

Předávání úvěrových informací úvěrovým agenturám.

4.2 Údaje o obchodních partnerech

Za účelem dosažení hospodářského účelu uzavíráme různé smlouvy (např. smlouvy s dodavateli, systémovými partnery, servisními společnostmi, zpracováním oprav atd.). Shromažďování údajů a jejich zpracování slouží k navázání, realizaci a ukončení smluvního vztahu. V případě potřeby jsou údaje zpracovávány v rámci plnění zákonných povinností státní kontroly dovozu a vývozu. Hlavním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. V případě potřeby budeme vaše údaje zpracovávat také na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran (např. úřadů). To platí v rámci skupiny pro účely řízení skupiny, interní komunikace a další administrativní účely, ale také pro účely dodržování interních a globálních norem compliance. Kromě toho může být zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1a) GDPR.

4.2.1 Kategorie údajů

Mezi kategorie zpracovávaných osobních údajů patří zejména vaše kontaktní údaje (název společnosti, adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby, (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa odpovědné kontaktní osoby) a v závislosti na účelu také bankovní spojení a případně DIČ. Pokud si přejete zaslat náhradní díly na jiné místo, můžete nám poskytnout další kontaktní údaje, které pak budeme shromažďovat a zpracovávat i pro tento účel.

Upozorňujeme vás, že v rámci příslušného smluvního vztahu nám musíte poskytnout ty osobní a firemní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu nebo příslibu plnění a jejich příslušné plnění nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona.

4.2.2 Doba skladování

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile je již nebudeme potřebovat pro výše uvedené účely nebo jakmile využijete svého práva vznést námitku. Po ukončení smluvního vztahu budou vaše osobní údaje uloženy, pokud nám to ukládá zákon. To pravidelně vyplývá ze zákonných povinností prokazování a uchovávání údajů, které jsou upraveny mimo jiné v německém obchodním zákoníku a německém daňovém zákoníku. Následné doby uchovávání jsou až deset let. Kromě toho mohou být osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou lze vůči nám uplatňovat nároky (zákonná promlčecí lhůta tři nebo až třicet let).

4.3 Soubory cookie

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému.

 

Soubory cookie mohou obsahovat tzv. ID relace. ID relace je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit konkrétní prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID relace.

 

Pomocí souborů cookie můžeme uživatelům našich webových stránek poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

 

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat v zájmu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek, a tím například přímo zobrazit jejich preferovanou jazykovou variantu.

 

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči a trvale tak nesouhlasit s nastavováním souborů cookie. Kliknutím zde zobrazíte možnosti. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, je možné, že nebude moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

4.4 Shromažďování obecných údajů a informací

Naše webové stránky shromažďují několik obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém navštíví webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Lze zaznamenávat následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k zabránění nebezpečí v případě napadení našich systémů informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně poskytovali obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek a reklamu na ně, (3) zajistili dlouhodobou funkčnost našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytli orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto údaje a informace proto vyhodnocujeme jednak statisticky, jednak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

4.5 Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Vzhledem k právním předpisům obsahují internetové stránky informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci jsou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů a jsou vymazány po vyřízení žádosti a uplynutí případných zákonných lhůt pro uchovávání. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

4.6 Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje, které vzniknou při návštěvě webových stránek, vymažeme po sedmi dnech. Žádosti přijaté prostřednictvím webových stránek jsou uchovávány až do úplného vyřízení žádosti. Obecně dodržujeme zákonné požadavky a osobní údaje vymazáváme, jakmile pomine jejich účel a/nebo uplynou zákonné lhůty pro jejich uchovávání.

4.7 Zásady ochrany osobních údajů při používání a uplatňování služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na těchto webových stránkách komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky dotyčná osoba na web přišla (tzv. referrery), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci internetové stránky a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

 

Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Správce údajů používá doplněk "_gat._anonymizeIp" pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Pomocí tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je přístup na naše internetové stránky z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Účelem komponenty Google Analytics je analýza toku návštěvníků na našich webových stránkách. Získané údaje a informace používá společnost Google mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, aby pro nás mohla sestavovat online zprávy, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a poskytovat další služby v souvislosti s používáním našich webových stránek.

 

Služba Google Analytics nastavuje v systému informačních technologií dotyčné osoby několik souborů cookie. Co jsou to soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušnou komponentou Google Analytics k předání údajů společnosti Google za účelem online analýzy. V průběhu tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které společnost Google využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

 

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv našich webových stránek dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je popsáno výše, prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

 

Kromě toho může subjekt údajů vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním této webové stránky a zpracováním těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si dotyčná osoba musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče prostřednictvím JavaScriptu informuje službu Google Analytics, že žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek nesmí být předávány službě Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou v její sféře kontroly, může být doplněk prohlížeče znovu nainstalován nebo aktivován.

 

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena na tomto odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4.8 Zásady ochrany osobních údajů při používání a uplatňování remarketingu Google

Správce údajů integroval na těchto webových stránkách služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamu uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti. Integrace funkce Google Remarketing tak umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživatelem a zobrazovat tak internetovému uživateli zájmově relevantní reklamy.

 

Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Účelem služby Google Remarketing je vkládání zájmově relevantní reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je nechat zobrazovat na jiných internetových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

 

Remarketing Google umístí do zařízení dotyčné osoby soubor cookie. Co jsou to soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie může společnost Google rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, pokud následně vyvolá webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém vyvolání webové stránky, na které byla integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč dotyčné osoby automaticky identifikuje společnosti Google. V průběhu tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které využívá mimo jiné k zobrazování zájmově relevantní reklamy.

 

Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například internetové stránky, které dotyčná osoba navštívila. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou proto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je popsáno výše, prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

 

Kromě toho má dotyčná osoba možnost vznést námitku proti reklamě založené na zájmech společnosti Google. Za tímto účelem musí dotyčná osoba z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá, vstoupit na stránku www.google.de/settings/ads a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

4.9 Zásady ochrany osobních údajů při používání a uplatňování služby Google AdWords

Správce údajů integroval na těchto webových stránkách službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávače Google a v reklamní síti Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi zadat předem definovaná klíčová slova, která způsobí, že se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze tehdy, když uživatel použije vyhledávač k získání relevantního výsledku vyhledávání podle klíčového slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a v souladu s předem definovanými klíčovými slovy.

Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním reklamy odpovídající našim zájmům na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

 

Pokud se dotyčná osoba dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií dotyčné osoby tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou to soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost souboru cookie nevypršela, slouží konverzní soubor cookie k určení, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík ze systému internetového obchodu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda osoba, která se dostala na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, vygenerovala prodej, tj. zda uskutečnila nebo opustila nákup.

 

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní zadavatelé reklamy Google AdWords nedostávají od společnosti Google žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat jednotlivce.

 

Konverzní soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, například internetových stránek, které dotyčná osoba navštívila. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou proto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

 

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je popsáno výše, prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

 

Kromě toho má dotyčná osoba možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí dotčená osoba v každém internetovém prohlížeči, který používá, následovat odkaz www.google.de/settings/ads a provést v něm požadované nastavení.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

4.10 Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby HubSpot

Naše stránky používají společnost HubSpot, která je třetí stranou v oblasti automatizace marketingu. HubSpot nastavuje soubory cookie, které sledují interakci uživatele s našimi stránkami. Společnost HubSpot také shromažďuje informace poskytnuté prohlížečem, jako jsou odvozené oblasti, IP adresy a opakované návštěvy. Uživatelé zůstávají anonymní, pokud neposkytli osobní údaje odesláním formuláře. Další informace o souborech cookie společnosti HubSpot a jejich používání naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.11 LinkedIn Insight Tag

Využíváme marketingové funkce (tzv. "LinkedIn Insight Tag") sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše stránky pomocí vaší IP adresy. LinkedIn Insight Tag nám umožňuje zejména analyzovat úspěšnost našich kampaní v rámci LinkedIn nebo pro ně určit cílové skupiny na základě toho, jak uživatelé interagují s naší online nabídkou. Pokud jste zaregistrováni na LinkedIn, LinkedIn bude moci vaši interakci s našimi stránkami spojit s vaším účtem. I když kliknete na "Doporučovací tlačítko" LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může sledovat vaši návštěvu našich webových stránek k vám a vašemu účtu. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze dopadu a účinnosti této reklamy. Proti analýze vašeho uživatelského chování společností LinkedIn a zobrazování zájmově orientovaných doporučení můžete vznést námitku pod následujícím odkazem ("Opt-out"): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete na adrese: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.12 LinkedIn Lead Generation Ads

V rámci naší přítomnosti na síti LinkedIn využíváme službu "LinkedIn Lead Generation". Tuto službu poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Použití tohoto nástroje slouží pro účely lead generation (získávání zájemců). K tomu slouží integrace formulářů LinkedIn.

Když nám takový formulář odešlete, shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Jméno, křestní jméno,
 • e-mailová adresa,
 • Země / oblast,
 • Pracovní pozice a název společnosti
 • pracovní funkce
 • služební stáří
 • Název společnosti
 • Velikost společnosti
 • Odvětví

Tyto údaje jsou uloženy v našem nástroji CRM za účelem zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. Kromě toho vám bude zaslán e-mail s aktivačním odkazem pro náš newsletter. Potvrzením odkazu dojde k registraci k odběru newsletteru. Odběr newsletteru je možné kdykoli zrušit. Naše poznámky k newsletterům najdete v bodě 4.13.

Údaje o předcích jsou společností LinkedIn uchovávány po dobu 90 dnů. Máte také možnost odvolat odeslaný lead formulář prostřednictvím https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete na stránkách https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

4.13 Newsletter 

Nabízíme vám také možnost zaregistrovat se k odběru různých newsletterů o našich produktech. Pro registraci a osobní kontakt shromažďujeme titul, příjmení a jméno. Dále shromažďujeme vaši e-mailovou adresu, abychom mohli ověřit vaši registraci a zasílat vám newsletter. Údaje shromážděné při registraci slouží pouze k zasílání newsletteru. Registrací k odběru newsletteru souhlasíte s popsaným použitím vašich údajů. Tento souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat a kdykoli vznést námitku proti zasílání newsletteru. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které probíhalo na základě vašeho souhlasu do jeho odvolání. Právním základem pro zpracování vašich údajů popsané v této části je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s vaším souhlasem.

4.14 Webinář

K pořádání webinářů používáme software GoToWebinar od společnosti LogMeIn Ireland Limited. V rámci procesu registrace na infrastruktuře společnosti LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Irsko) jsou shromažďovány/ukládány osobní údaje. Jedná se o příjmení, jméno, společnost, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Se společností LogMeIn byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, která zahrnuje také standardní smluvní doložky EU a technická a organizační opatření společnosti LogMeIn k zabezpečení údajů. Jakékoli předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor v souvislosti se společností LogMeIn bude vždy v souladu s GDPR (Bílá kniha; https://assets.cdngetgo.com/25/40/3c77ef574320bfc63f6686199928/545de-gotomeetin-gotowebinar-gototraining-die-sicherheit-der-logmein-webkonferenzloesungen-whitepaper-lmi.pdf).

 

Během webináře a po jeho skončení nám budou předány statistické údaje. Pokud se zúčastníte webináře, položíte během webináře otázku nebo na ni odpovíte, obdržíme kromě vašich registračních údajů také informace o délce účasti, zájmu o webinář, položené otázce nebo odpovědi za účelem další podpory nebo rozšíření uživatelského zážitku. Tyto údaje nevyhodnocujeme. Mezi vámi a organizátorem webináře bude navázáno šifrované spojení. Zvukové ani obrazové informace přenášené během této relace nezaznamenáváme. Kliknutím na tlačítko "Zúčastnit se" potvrzujete, že ani vy nebudete pořizovat žádné záznamy nebo kopie obrazovky z této relace.

 

Relace můžete kdykoli ukončit jednoduchým zavřením okna prohlížeče nebo zavřením programu či aplikace. Pokud vaše kontaktní osoba relaci ukončí, bude automaticky ukončena i vaše účast v relaci.

5. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje týkající se subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonem či nařízením, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením Giver nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány.

 

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dolní Franky, ve spolupráci s právníky pro ochranu osobních údajů advokátní kanceláře WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Zajímá vás, jak může Kardex splnit vaše specifické potřeby?

Kontaujte nás